KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT REMONTOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT REMONTOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT ZIEMNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT ZIEMNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT DROGOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT DROGOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INŻYNIERYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INŻYNIERYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT MELIORACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT MELIORACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH, ZABEZPIECZAJĄCYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH, ZABEZPIECZAJĄCYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI GAZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI GAZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI DESZCZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI DESZCZOWYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOSZTORYSY INWESTORSKIE KOSZTORYSY INWESTORSKIE KOSZTORYSY OFERTOWE KOSZTORYSY OFERTOWE KOSZTORYSY POWYKONAWCZE KOSZTORYSY POWYKONAWCZE KOSZTORYSY UPROSZCZONE KOSZTORYSY UPROSZCZONE KOSZTORYSY ŚLEPE KOSZTORYSY ŚLEPE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIARY ROBÓT PRZEDMIARY ROBÓT OBMIARY ROBÓT OBMIARY ROBÓT WYCENY KOSZTÓW BUDOWY, REMONTÓW WYCENY KOSZTÓW BUDOWY, REMONTÓW KOSZTORYSOWANIE

Oferta robót kosztorysowych:

 • Kosztorysy inwestorskie.
 • Kosztorysy "ślepe" (bez cen z podaniem nakładów rzeczowych RMS).
 • Kosztorysy ofertowe sporządzone na bazie projektów budowlanych czy wykonawczych, dostarczonych w formie drukowanej lub elektronicznej.
 • Kosztorysy ofertowe sporządzone na bazie dostarczonych przedmiarów w formie drukowanej lub elektronicznej.
 • Kosztorysy powykonawcze wraz ze sporządzeniem obmiarów powykonawczych na budowie.
 • Kosztorysy powykonawcze na bazie dostarczonych obmiarów powykonawczych w formie drukowanej lub elektronicznej.
 • Prowadzenie obmiarów powykonawczych w tzw. "Księdze obmiarów" przez cały okres realizacji budowy z rozliczeniami kosztorysami powykonawczymi na bazie parametrów cenotwórczych umów Inwestora i Wykonawcy.
 • Kosztorysy niezbędne do uzyskania pożyczki bankowej.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instalacyjnych, technologicznych, elektrycznych do przetargów z załącznikami - wykazy materiałów, sprzętu, przedmiary.
 • Rozliczanie kosztów inwestycji. Zestawienia powykonawcze kosztów budowy w rozbiciu na koszty poszczególnych obiektów budowlanych wykonanych w trakcie inwestycji.
 • Wykonywanie specjalistycznych wycen kosztów remontu i jego zakresu, obiektów budowlanych istniejących, podczas ich corocznych przeglądów, planowania kosztów i zakresu ich remontu.
 • Wykonywanie innych prac obliczeniowych związanych z planowaniem kosztów inwestycji. Sporządzanie "Zbiorczego Zestawienia Kosztów Inwestycji", czy modernizacji obiektów budowlanych.
 • Wykonywanie harmonogramów zakresowo-czasowych budów, z uwzględnieniem kosztów w elementach rozliczeniowych.
 • Wykonywanie wycen innych robót np. robót stolarskich - okna, drzwi, zabudowy stałe w zakresie wyrobów warsztatowych i montażu na placu budowy.
 • Wykonywanie wycen remontów mieszkań, budynków jedno- i wielorodzinnych na potrzeby Inwestora, na bazie projektów, lub bez projektów z wykonaniem obmiarów elementów istniejących.
 • Wykonanie sprawdzenia poprawności wykonanych już kosztorysów dla Inwestora przez inne podmioty gospodarcze.

Rodzaje kosztorysów oferowanych do wykonania w robotach inwestycyjnych i remontowych:

 • Kosztorysy budowlane kubaturowe.
 • Kosztorysy robót konstrukcji stalowych.
 • Kosztorysy budowlane robót technologicznych.
 • Kosztorysy robót drogowych.
 • Kosztorysy robót ziemnych.
 • Kosztorysy zieleni.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji wodociągowych.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji gazowej.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji wentylacji grawitacyjnej.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji klimatyzacji.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji technologicznych np. olejowe, paliwowe, sprężonego powietrza.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji technologicznych kotłowni gazowych i olejowych oraz węzłów cieplnych.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji elektrycznych.
 • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji elektrycznych niskoprądowych.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej z obiektami towarzyszącymi np. wyloty, studzienki, komory.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci wodociągowej.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci gazowych.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania, zarówno z rur preizolowanych jak i z rur stalowych w kanałach prefabrykowanych z komorami.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych sieci elektrycznych.
 • Kosztorysy robót zewnętrznych melioracji.
 • Kosztorysy specjalistyczne - technologiczne, instalacyjne, budowlane.

Powyższą ofertę kierujemy do:

 • Biur projektowych.
 • Inwestorów państwowych.
 • Inwestorów prywatnych.
 • Firm budowlanych, remontowych i wykonawczych.
 • Innych podmiotów gospodarczych np. spółdzielni mieszkaniowych itp.
Copyright © B.W. i K.B. "DALMAR" Marian Dulek, Gdańsk 2005-2015